Fundatia LEADERS

Contract Participare Experience


Contract de participare

Nr. Ctr. .../April 14, 2024

 1. Părţile contractante:
  • Fundaţia LEADERS, cu sediul în București, strada Aleea Istru, nr 23, înregistrată la Tribunalul București, Secția a V-a Civilă, având numărul de înregistrare 177 din 6 iunie/2000, având Codul de identificare fiscală 13136455 și cont bancar RO 44 BACX 0000 0000 3112 7310 RON deschis la Unicredit Bank, sucursala Milenium, reprezentată de Alexandru Gorun, în calitate de Director Executiv.
  • , în calitate de plătitor al taxei de participare, cu domiciliul în , str. ..., nr.... ap...., județul ......, CNP , seria CI ... nr. ........, e-mail ...........

 

 1. Obiectul contractului:
  • Obiectul contractului îl constituie organizarea de către Fundația LEADERS a „Leaders EXPERIENCE” denumit în continuare Eveniment, la care dl. ............, denumit în continuare Participant, dorește să
  • Programul se derulează conform calendarului de curs stabilit.
  • Activităţile didactice se desfăşoară în metodologia specifică: cursuri teoretice, activităţi practice, studiu individual, autoformare asistată.

 

 1. Durata:
  • Contractului se derulează în perioada 23.07.2018.-07.12.2018.
  • Data de desfăşurare a programului sunt:
 2. Iulie 2018: Accelerator de experiențe;
 3. Septembrie 2018, București: Brainstorming proiect social;
 4. Octombrie 2018: Accelerator de experiențe;
 5. mentorat unu-la-unu.

 

 1. Valoarea contractului şi modalităţile de plată:
  • Valoarea totală a contractului este de 1.500 de Euro, echivalent în Ron la cursul BNR din ziua emiterii facturii.
  • Participantul va achita această sumă reprezentând taxa de participare la Eveniment Fundației LEADERS integral astfel:
 • Fundația LEADERS prin sponsorii săi oferă o reducere de 1.500 de euro la data semnării prezentului contract. Participantul la nici un moment al Evenimentului nu are dreptul să solicite rambursarea valorii (întreg sau parte) a reducerii oferite de Fundația LEADERS (prin sponsorii săi).
 • Costul de participare astfel este cu titlu gratuit.

 

 1. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
  • Fundația LEADERS are următoarele drepturi:
 • Să stabilească şi să comunice programul de desfăşurare a cursurilor;
 • Să selecteze participanţii la cursuri;
 • Să stabilească taxa de participare la curs;
 • Să excludă din cadrul Evenimentului pe participanţii care nu respectă obligaţiile contractuale, fără posibilitatea returnării taxei de participare.
 • LEADERS își rezervă dreptul, ca în situații neprevăzute și independente de voința sa, de a face modificări în ceea ce privește lectorii, perioada și locația de desfășurare sau de a anula organizarea cursului, dacă situația o cere.
 • Orice modificare va fi transmisă participanților deja înscriși cu cel puțin 24 ore înainte de data de începere a cursului, în scris (e-mail/fax) dacă modificarea se transmite cu mai mult de 24 de ore înainte; sau verbal dacă modificarea se transmite cu mai puțin de 24 de ore î
 • LEADERS nu acordă despăgubiri pentru nicio modificare survenită în organizarea cursului. În astfel de situaţii, LEADERS nu este răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura și valoarea acestora. Intr-o astfel de situaţie LEADERS va rambursa taxa de participare.
  • Fundația LEADERS are următoarele obligaţii:
 • Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţilor;
 • Să asigure cazare (cameră dublă) şi masă (mic dejun-masă de pranz-cină) pe durata activităţilor: „Accelerator de experiențe”, „Brainstorming proiect social”.
 • Angajaţii şi formatorii contractați de Fundația LEADERS să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de Participant(/ţi).
  • Participantul are următoarele drepturi:
 • Să aibă acces la resursele Evenimentului conform prezentării de pe site-ul www. https://leaders.ro/programe/
 • Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie, materialele de curs;
  • Participantul are următoarele obligaţii:
 • Să achite taxa de participare în condiţiile şi în cuantumul prevăzut la capitolul 4.
 • Sa achite costul de transport pentru a ajunge la locațiile Evenimentului.
 • Să frecventeze Evenimentul pe întreaga perioadă;
 • Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, angajaţi şi formatori a Fundația LEADERS.
 • Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul Evenimentului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Să nu înregistreze activităţile cuprinse în cadrul Evenimentului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • Să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul Evenimentului. Să despăgubească Fundația LEADERS pentru eventualele daune produse;
 • Este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării Evenimentului.
 • Să accepte înregistrarea (poze, film, online, offline) activităţilor cuprinse în cadrul Evenimentului de către Fundația LEADERS sau de catre colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR.

 

 1. Confidenţialitate
  • Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul Evenimentului sunt confidenţiale şi se poate face doar între Părţi.

 

 1. Forţa majoră
  • Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.
  • Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

 

 1. Soluţionarea litigiilor
  • Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.
  • Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.

 

 1. Dispoziţii finale
  • Materialele de curs sunt proprietatea intelectuală şi materială a Fundației LEADERS. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse prin nici un mijloc tehnic şi nici comercializate. Nerespectarea acestei prevederi se pedepseşte conform legii, privind proprietatea intelectuală, drepturile de autor şi copyright.
  • Participantul este obligat să anunţe Fundația LEADERS de toate schimbările de adresă, telefon, e-mail, act de identitate.
  • În cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale enunţate în prezentul contract, Participantul pierde dreptul de a i se restitui taxa achitată.

 

 1. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
  • Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.
  • Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.
  • Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:
 2. prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
 3. prin acordul bilateral de voinţă al părţilor;
 4. prin reziliere.
  • În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

 

 1. Dispoziţii finale
  • Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, în trei exemplare, din care unul pentru fiecare parte semnatară.

 

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: February 8, 2020


Signature Certificate
Document name: Contract Participare Experience
lock iconUnique Document ID: c24d64ec74fa28f50d5201dbc10adfdb24c82efd
Timestamp Audit
January 24, 2020 9:57 pm EESTContract Participare Experience Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 78.96.196.13