Fundatia LEADERS

The next generation of innovators


Regulament de participare la Programul 

„The Next Generation of Innovators” 

 

I. CONDIȚII GENERALE

 • Programul The Next Generation of Innovators este realizat de Fundația LEADERS și Garrett Motion în perioada 28 Martie 2024 - 25 Aprilie 2024
 • Participarea la programul The Next Generation of Innovators se face strict pe bază de selecție în urma completării formularului de înscriere.
 • Prezența oricărei persoane care nu a trecut prin acest proces nu este permisă.
 • Bursa de participare, însemnând taxa de participare, în valoare de 400 euro, este susținută de Fundația LEADERS prin sponsorii programului și este obținută de participant în urma procesului de selecție;
 • Bursa include toate materialele de curs și accesul în cadrul tuturor activităților din cadrul sesiunilor de training de educație non-formală pe durata anterior menționată.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

                          1. Participantul are următoarele drepturi:

 • Să aibă acces la resursele Programului The Next Generation of Innovators conform prezentării;
 • Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie, materialele de curs;            

                         2. Participantul are următoarele obligații:

 • Să frecventeze programul The Next Generation of Innovators pe întreaga perioadă asumată în momentul înscrierii;
 • Să manifeste comportament civic, considerație și respect față de colegi, angajați și formatori ai Fundației LEADERS și ai Garrett Motion;
 • Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul Programului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Să nu înregistreze activitățile cuprinse în cadrul programului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • Participantul este responsabil pentru propria securitate și siguranță. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii și personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfășurării programului.
 • Participantul acceptă înregistrarea (poze, film, online, offline) imaginii si vocii din fotografiile și/sau înregistrările video realizate în cadrul programului activităților cuprinse în cadrul Evenimentului de către Fundația LEADERS sau de către colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR.

                       3. Fundația LEADERS are următoarele drepturi:

 • Să stabilească și să comunice programul de desfășurare a cursurilor;
 • Își rezervă dreptul, ca în situații neprevăzute și independente de voința sa, de a face modificări în ceea ce privește lectorii, perioada și locația de desfășurare sau de a anula organizarea cursului, dacă situația o cere;
 • Orice modificare va fi transmisă în scris (e-mail) participanților deja înscriși cu cel puțin 24 ore înainte de data de începere a cursului;
 • Orice modificare va fi transmisă verbal participanților deja înscriși dacă modificarea se transmite cu mai puțin de 24 de ore înainte de data de începere a cursului.

                     4. Fundația LEADERS are următoarele obligații:

 • Fundația LEADERS este considerat operator de date independent și unic răspunzător pentru prelucrările ulterioare din fluxul de prelucrare și pentru respectarea cerințelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislației privind protecția datelor;
 • Datele cu caracter personal ale participanților vor fi colectate în mod direct prin intermediul platformei web https://www.next-innovators.ro/;
 • Procesul de selecție al participanților care completează și transmit formularul online în vederea participării la program va fi realizat de către Fundația LEADERS, fără intervenția Garrett Motion;
 • Datele cu caracter personal ale participanților precum imagini și voce din partea fiecărei persoane fizice din fotografiile sau din înregistrările video realizate în cadrul programului, Fundația LEADERS le colectează ulterior înscrierii în proiect și le va folosi exclusiv în promovarea programelor;
 • Fundația LEADERS este pe deplin răspunzătoare de realizarea, organizarea și implementarea programului;
 • Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activităților;
 • Angajaţii şi formatorii contractați de Fundația LEADERS să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de participant(/ţi) 

III. CONFIDENȚIALITATE

 • Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul programului The Next Generation of Innovators sunt confidențiale și se poate face doar între părți.

Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal - “GDPR”

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, vă  informăm după cum urmează:

 1. Pentru a face demersuri în vederea participării la programul „The Next Generation of Innovators” și pentru îndeplinirea anumitor obligații legale, inclusiv pentru scop de securitate în spațiile comune sau exterioare clădirilor în care Fundația LEADERS își desfășoară activitatea sau, după caz, exercitarea unor drepturi specifice în strictă legătură calitate de participant, datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate de către Fundația LEADERS. Cu toate acestea, colectarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se va face cu respectarea garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dvs, în condițiile GDPR;
 2. Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopul menționat mai sus. În special, Fundația LEADERS va prelucra datele dvs. obișnuite cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente puse la dispoziție de participant Fundației LEADERS, inclusiv numele și prenume, codul numeric personal, cetățenia, adresă de domiciliu, starea civilă, alte calități relevante, data și locul nașterii, imaginea dvs în cadrul unor fotografii de grup pentru participări la conferințe/workshopuri/evenimente organizate în scopul desfășurării activității. De asemenea vor fi prelucrate și alte date ce rezultă din relația de contractuală și anume: adresa de e-mail, nivelul de studii în conformitate cu procedurile interne;
 3. Fundația LEADERS nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile, cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor sau, după caz, al exercitării unor drepturi specifice ale Fundației LEADERS sau ale persoanei vizate în domeniul securității sociale și protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă (ex: date cunoscute din certificatele medicale prezentate de dvs., din certificate de invaliditate, înștiințările privind starea de graviditate) sau, după caz, în baza consimțământului dvs;
 4. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că, fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare, Fundația LEADERS nu va putea să gestioneze participarea dvs. la program;
 5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către autorități de stat (inclusiv ANAF, ITM, instanțe, parchet, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanți, avocați, experți, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT/softuri utilizate de dvs. în calitate de angajat, societăți de arhivare, hoteluri, agenții de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training și evaluare a performanței, platforme de recrutare) și alți destinatari împuterniciți expres de către Fundația LEADERS, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării;
 6. Începând cu 25 mai 2018, drepturile pe care le aveți în baza prevederilor GDPR sunt următoarele: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiții (spre ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea către dvs. a datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile în care v-ați exprimat acest consimțământ. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

           , în calitate de participant la Programul „The Next Generation of Innovators”, cu domiciliul în , adresa , jud./sector , CNP , seria , CI  , Nr.

 

       Am luat la cunoștință, am citit și am înțeles conținutul. 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: March 4, 2024


Signature Certificate
Document name: The next generation of innovators
lock iconUnique Document ID: e4820788c0656a2bfec176f4088629edc6303e9b
Timestamp Audit
October 16, 2020 09:12 EESTThe next generation of innovators Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 82.76.33.181