Fundatia LEADERS

The next generation of innovators


Regulament de participare la „The next generation of innovators” (”Proiectul”/”Evenimentul”)

I. Condiții generale

Programul The next generation of innovators este realizat de Fundația LEADERS și Garrett Motion în perioada 25 octombrie- 17 noiembrie 2022

Participarea la programul The next generation of innovators se face strict pe bază de selecție în urma completării formularului de înscriere.

Prezența oricărei persoane care nu a trecut prin acest proces nu este permisă.

 1. Bursa de participare, însemnând taxa de participare, în valoare de 200 euro: este susținută de Fundația LEADERS prin sponsorii programului și este obținută de participant în urma procesului de selecție
 2. Bursa include toate materialele de curs și accesul în cadrul tuturor activităților din cadrul sesiunilor de training de educație non-formală pe durata menționată la punctul I.

 

II. Drepturile şi obligaţiile părţilor:

  1. Participantul are următoarele drepturi:
 • Să aibă acces la resursele Evenimentului conform prezentării.
 • Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie, materialele de curs;
   
  1. Participantul are următoarele obligaţii:
 • Să frecventeze Evenimentul pe întreaga perioadă asumată în momentul înscrierii;
 • Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, angajaţi şi formatori a Fundația LEADERS;
 • Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul Evenimentului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Să nu înregistreze activităţile cuprinse în cadrul Evenimentului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • Este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării Evenimentului.

  1. Participantul acceptă înregistrarea (poze, film, online, offline) imaginii si vocii din fotografiile si/sau inregistrarile video realizate in cadrul proiectului activităţilor cuprinse în cadrul Evenimentului de către Fundația LEADERS sau de către colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR.

  2. Fundația LEADERS are următoarele drepturi:
 • Să stabilească şi să comunice programul de desfăşurare a cursurilor;
 • LEADERS își rezervă dreptul, ca în situații neprevăzute și independente de voința sa, de a face modificări în ceea ce privește lectorii, perioada și locația de desfășurare sau de a anula organizarea cursului, dacă situația o cere.
 • Orice modificare va fi transmisă participanților deja înscriși cu cel puțin 24 ore înainte de data de începere a cursului, în scris (e-mail) dacă modificarea se transmite cu mai mult de 24 de ore înainte; sau verbal dacă modificarea se transmite cu mai puțin de 24 de ore înainte.

  1. Fundația LEADERS are următoarele obligaţii:
 • Datele cu Caracter Personal ale Persoanelor Vizate vor fi colectate în mod direct prin intermediul platformei web a Garrett Motion care va transmite Datele astfel colectate către Fundația Leaders), procesul efectiv de selecție a Persoanelor Vizate care completează și transmit formularul online în vederea participării la Proiect va fi realizat de către Leaders, fără intervenția Garrett Motion;
 • Întrucât ulterior momentului colectării Datelor prin intermediul platformei web, Garrett Motion nu mai exercită o putere decizională asupra fluxului de Prelucrare, Leaders este considerat Operator de date independent și unic răspunzător pentru Prelucrările ulterioare din fluxul de Prelucrare și pentru respectarea cerințelor privind Prelucrarea datelor cu Caracter Personal conform Legislației privind Protecția Datelor;
 • Datele cu Caracter Personal ale Persoanelor Vizate pentru utilizare imagine și voce din partea fiecărei persoane fizice din fotografiile și/sau înregistrările video realizate în cadrul proiectului, Leaders le colecteaza prin platformele de webinar, ulterior înscrierii în proiect a Persoanelor Vizate și Fundația Leaders este considerat Operator de date independent și unic răspunzător pentru Prelucrările efectuate.
 • Leaders este pe deplin răspunzător de realizarea, organizarea și implementarea Proiectului;
 • Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţilor;
 • Angajaţii şi formatorii contractați de Fundația LEADERS să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de Participant(/ţi)

 

III.Confidențialitate
Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul Evenimentului sunt confidenţiale şi se poate face doar între Părţi.

 1. Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal - “GDPR”

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, vă  informăm după cum urmează:

 1. Scopul prelucrării:
 • Pentru a face demersuri în vederea participării dvs la Programul „The next generation of innovators” și pentru îndeplinirea anumitor obligații legale, inclusiv pentru scop de securitate în spațiile comune sau exterioare clădirilor în care Fundația își desfășoară activitatea sau, după caz, exercitarea unor drepturi specifice în strictă legătură calitated de participant la „The next generation of innovators”, datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate de către Fundația LEADERS. Cu toate acestea, colectarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se va face cu respectarea garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dvs, în condițiile GDPR.
 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
 • Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopul menționat mai sus. În special, Fundația LEADERS va prelucra datele dvs. obișnuite cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente puse la dispoziție de participant Fundației LEADERS, inclusiv numele și prenume, codul numeric personal, cetățenia,, adresă de domiciliu, starea civilă, alte calități relevante, data și locul nașterii, imaginea dvs în cadrul unor fotografii de grup pentru participări conferințe/workshopuri/evenimente organizate în scopul desfășurării activității. De asemenea vor fi prelucrate și alte date ce rezultă din relația de contractuală și anume: adresa de e-mail, nivelul de studii în conformitate cu procedurile interne.
 1. Fundația LEADERS nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile, cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor sau, după caz, al exercitării unor drepturi specifice ale Fundației LEADERS sau ale persoanei vizate în domeniul securitătii sociale și protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă (ex: date cunoscute din certificatele medicale prezentate de dvs., din certificate de invaliditate, înștiințările privind starea de graviditate) sau, după caz, în baza consimțământului dvs.
 2. Furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că, fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare, Fundația LEADERS nu va putea să gestioneze participarea dvs. la „The next generation of innovators”.
 3. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către autorități de stat (inclusiv ANAF, Inspectoratul Teritorial de Muncă, instanțe, parchet, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanți, avocați, experți, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate de dvs. în calitate de angajat, societăți de arhivare, hoteluri, agenții de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training și evaluare a performanței, platforme de recrutare) și alți destinatari împuterniciți expres de către Fundația LEADERS, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.
 4. Începând cu 25 mai 2018 drepturile pe care le aveți în baza prevederilor GDPR sunt următoarele: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiții (spre ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea către dvs. a datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimtămantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile în care v-ați exprimat acest consimțământ. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  , în calitate de participant la la Programul „The next generation of innovators”, cu domiciliul în , adresa , jud./sector CNP , seria CI , nr. .

Am luat cunoștință, am citit și am înțeles conținutul

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: October 25, 2022


Signature Certificate
Document name: The next generation of innovators
lock iconUnique Document ID: 66efd57926fb2684e1d87226a8ac1e82e8dbcb79
Timestamp Audit
October 16, 2020 9:12 am EESTThe next generation of innovators Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 82.76.33.181