Fundatia LEADERS

Declaraţie / Acord  

de  prelucrare de date cu caracter personal /

utilizare a imaginii, declarațiilor ṣi vocii in cadrul articolelor si testimonialelor pentru site-urile oficiale ale Renault Group Romania, intranet, in cadrul evenimentelor organizate de societatile Renault Group Romania si  pentru diverse rețele de socializare (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn)

 

Subsemnatul/a , posesor/oare al/a CI seria ., nr. , eliberat de , la data de , valabil până la ,  în calitate de intervievat sau participant la evenimente si acțiuni ale Renault Group Romania:

declar pe propria răspundere că:

În condițiile menṭionate în Notificarea privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal anexată prezentului ṣi în cunoṣtinṭă de cauză, îmi exprim consimţământul, în mod expres, liber şi neechivoc, pentru ca, în cadrul proiectului She Leads Tomorrow, organizat in perioada 29 iunie – 29 iulie 2021, numele/prenumele, imaginea ṣi vocea subsemnatului/ei să facă obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: captare, înregistrare, organizare, utilizare, diseminare prin intermediul canalelor care constituie mijloace de comunicare cu acces public, punere la dispoziṭie ṣi celorlalte societăṭi afiliate, făcând parte din Alianṭa Renault Nissan Mitsubishi (« afiliaṭii »).

Aceste operaṭiuni de prelucrare pot fi efectuate de către Renault Group Romania, Operator, si de catre Fundatia Leaders, Imputernicit.

În contextul sus-menționat, în cunoṣtinṭă de cauză îmi exprim consimţământul, în mod expres, liber şi neechivoc, pentru ca, în mod gratuit, Renault Group Romania, Operator, Fundatia Leaders, Imputernicit, si agențiile partenere, precum ṣi afiliaṭii:

1.să reproducă, prin orice mijloace și pe toate suporturile actuale sau viitoare, numele ṣi prenumele, vocea ṣi imaginea mea, precum si declarațiile mele, creaţiile/operele mele  și / sau orice montaj care ar putea fi realizat cu acestea.

2. să exploateze imaginea și/sau montajul mai sus menționat, pe toate suporturile actuale sau viitoare (hârtie, grafic, video, fotografic, digital, electronic), în scopul promovării sau al comunicării interne sau externe și în special pentru orice difuzare în presa scrisă sau audiovizuală, în ediție, în documente comerciale (cataloage, broșuri, postere, P.L.V.), difuzate la inițiativa acestora, pe toate site-urile interactive autorizate de Renault Group Romania, inclusiv pe rețele sociale precum Facebook, Twitter, YouTube si Instagram, LinkedIn , la toate evenimentele de tip „open house”, recrutare, imagine de angajator precum și la saloanele, conferințele și expozițiile legate de autovehicule. Declar că în prealabil am luat la cunoștință de conținutul politicilor de confidențialitate ale acestor rețele de socializare și admit că Organizatorul/împuternicitul lui nu pot fi făcuți responsabili de încălcarea regulilor privind prelucrarea de date personale de către administratorii/deținătorii acestor rețele de socializare.   

  • Nu am nicio pretenţie materială faţă de Renault Group Romania, Fundatia Leaders sau faţă de afiliaṭi, cu privire la utilizarea/publicarea numelui şi prenumelui, fotografiilor cu subsemnatul/a, înregistrărilor audio cu subsemnatul, secvenţelor video sus-menţionate, în publicaţiile, materialele promoţionale şi materialele video aparţinând Renault Group Romania, agențiilor partenere sau afiliaților sai.

  • Prezentul acord de reproducere și utilizare a drepturilor menționate mai sus se aplică la nivel mondial și intră în vigoare de la data semnării menționată mai jos, pe durata de 2 (doi) ani de la data Evenimentului.

  • În caz de litigiu cu privire la acest acord, competenţa de soluționare aparţine instanţei de judecată română competentă, dacă părţile nu înţeleg să soluţioneze litigiul pe cale amiabilă.

 

Semnătura participantă,

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Declaraţie / Acord   de  prelucrare de date cu caracter personal / Renault Group Romania
lock iconUnique Document ID: 524efcb11224879d806cab8e1034cf7b3ed44b9d
Timestamp Audit
July 21, 2021 3:28 pm EETDeclaraţie / Acord   de  prelucrare de date cu caracter personal / Renault Group Romania Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 92.83.50.104