Fundatia LEADERS

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE

cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal în diverse suporturi de comunicare, de către SOCIETĂȚILE Renault Group România, în cadrul proiectului „SHE LEADS TOMOROW” 2021

 

SOCIETĂȚILE membre ale Renault Group România, cu urmatoarele date de identificare:

 1. AUTOMOBILE DACIA S.A., cu sediul în Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, jud. Argeş, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J03/81/1991, CUI 160796;
 2. RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L., cu sediul social situat in Bucureşti, Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 3G, Clădirea A, Parter, Camera AP 10, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5566/2001, CUI 13943110;
 3. RENAULT MECANIQUE ROUMANIE S.R.L., cu sediul social situat în Mioveni, Str. Uzinei, nr. 1, Clădirea nr. 12a, Etaj 1, jud. Argeş, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J03/866/2006, CUI 18699808;
 4. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L., cu sediul social situat în București, Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 3G, Clădirea A, Parter, Camera AP 03, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/4670/2019, cod unic de înregistrare (CUI) 18765472,

 

operatori de date cu caracter personal („Operator/ul”), doresc să marcheze diverse momente semnificative din activitatea, istoria, evoluția lor, cum ar fi: vizite oficiale, promovarea meseriilor sau a proiectelor, employer branding, , inclusiv prin intermediul unor materiale de comunicare (de ex. Revista Global-Jurnal de Bord România, materiale de semnalistică, intranet etc).

În acest cadru, este organizat ṣi proiectul „She Leads Tomorow”, organizat în perioada 29 iunie – 29 iulie 2021, prin care Operatorul îsi propune sӑ dezvolte abilitățile de leadership ale unui grup de 70 de tinere studente, masterande și  absolvente recent, din toata tara. 

În contextul desfӑṣurӑrii proiectului menṭionat, Operatorul, direct sau prin intermediul împuternicitului sӑu, Fundaṭia Leaders (cu sediul în strada Mihai Eminescu, nr. 90, ap. 8, sector 2, București, Romania, tel: +40 371 148 953), va prelucra date cu caracter personal ale celor 70 de tinere participante în proiectul menṭionat (persoane vizate).

 

Datele personale care vor fi prelucrate sunt: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail,  număr de telefon, informaṭii despre studii,/instituṭia de învӑṭӑmânt de provenienṭӑ, data nașterii, serie ṣi nr. CI, imagine, voce ṣi testimonial.

Scopurile în care vor fi prelucrate datele personale menṭionate, sunt:

 • Recrutarea/contactarea ṣi participarea efectivӑ la eveniment, fizic sau online;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul online;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului în mediul online prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site-ul propriu al Operatorului);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului în mediul online, prin tag-uirea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare sau în înregistrările video transmise pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la evenimentul online;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de cӑtre partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul online;
 • Înregistrarea video a evenimentului online;
 • Promovarea evenimentului online prin tag-uirea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

 

Aceste date pot fi publicate de către Operator, cu titlu gratuit, pe suporturile de comunicare internă și externă, cum ar fi: rețeaua de mesagerie internă, site intranet, site-uri oficiale ale Operatorului, pe aplicația mobilă InsideR, Dacia TV, Flash info / comunicat intern, reviste, pliante, afișe, bannere, panouri de afișaj etc., pe baza acordului expres al persoanei vizate. 

Operatorul garantează prelucrarea acestor date, precum şi drepturile persoanelor vizate (ale căror date personale se prelucrează), în conformitate cu prevederile legale aplicabile protecției datelor personale, la momentul prelucrării acestora.

Temeiul legal al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, voluntar ṣi liber exprimat într-un document distinct de prezenta Notificare de confidențialitate

Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, captare, organizare, utilizare în scopul menționat, difuzare, stocare, ștergere. 

Datele personale pot fi publicate de către Operator, cu titlu gratuit, în suporturile de comunicare internă și externă, cum ar fi:

 • interna - rețeaua de mesagerie internă, site intranet, site-uri oficiale ale organizatorului, pe aplicația mobilă InsideR, Dacia TV, Flash info / comunicat intern, reviste, pliante, afișe, bannere, panouri de afișaj si
 • externa- Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn.

Totodată, ele vor fi procesate / accesibile și de către  partenerii contractuali ai Operatorului, care desfășoară pentru acesta din urmă diverse activități în domeniul comunicării: editare reviste, realizare fotografii, video, afișe, bannere etc. (de ex. diverși prestatori externi: ABC Creative, ArtSeven, Artemis).

În general, vom șterge datele dumneavoastră personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, determinată de unele prevederi legale. 

În general, pentru scopul sus menționat, datele personale prelucrate menționate mai sus, vor fi prelucrate activ / stocate o perioadă de 2 (doi) ani de la data incheierii evenimentului „She Leads Tomorow”.

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste clauze și la protecția confidențialității sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la [email protected] sau trimițând o solicitare în atenția DPO România, București, Sectorul 6, Strada Preciziei, Nr. 3G, Clădirea A, Parter, Camera AP 10. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării. 

 

Drepturile dumneavoastră faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în vigoare privind protecția datelor:  

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la [email protected].
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în posesia sau controlul nostru, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi. 
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă: 

- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea, 
- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal, 
- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau 
- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs. 

 

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul sus menționat. 
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care: 

- datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod; 
- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare; 
- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.  

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
- în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; 
- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; ?
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. 

 

 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare. 

Gestionarea și securitatea datelor 

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini sarcinile specifice în realizarea materialelor de comunicare, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor. 

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, organizatorul/ii va/vor respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.   

 

Am luat la cunoștință

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE SLT2021
lock iconUnique Document ID: bd4a36ef6fd44019f14255b64453a23540b23684
Timestamp Audit
July 27, 2021 1:54 pm EESTNOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE SLT2021 Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 188.92.78.204