Fundatia LEADERS

Regulament Exploratori de viitor - Etapa 1


Drepturile şi obligaţiile părţilor:

  • Participantul are următoarele drepturi:
 • Să aibă acces la resursele Programului Exploratori de viitor - Etapa 1 conform prezentării.
 • Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie, materialele de curs;

  • Participantul are următoarele obligaţii:
 • Să frecventeze sesiunile pe întreaga perioadă, în datele și intervalele de timp următoare 13 iulie, 10:00 - 14:00 -  14 iulie, 10:00 - 14:00 -  22 iulie, 10:00 - 13:00.
 • Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, angajaţi şi formatori a Fundația LEADERS.
 • Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul sesiunilor, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Să nu înregistreze activităţile cuprinse în cadrul sesiunilor prin orice mijloace tehnice audio-video;

  • Fundația LEADERS are următoarele drepturi:
 • Să stabilească şi să comunice programul de desfăşurare a sesiunilor
 • LEADERS își rezervă dreptul, ca în situații neprevăzute și independente de voința sa, de a face modificări în ceea ce privește lectorii, perioada și locația de desfășurare sau de a anula organizarea cursului, dacă situația o cere.
 • Orice modificare va fi transmisă participanților deja înscriși cu cel puțin 24 ore înainte de data de începere a cursului, în scris (e-mail) dacă modificarea se transmite cu mai mult de 24 de ore înainte; sau verbal dacă modificarea se transmite cu mai puțin de 24 de ore în prealabil.

  • Fundația LEADERS are următoarele obligaţii:
 • Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţilor;
 • Angajaţii şi formatorii contractați de Fundația LEADERS să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de Participant(/ţi).
 1. Confidenţialitate
  • Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul Evenimentului sunt confidenţiale şi se poate face doar între Părţi.

3. Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Fundația LEADERS, având sediul în Str. Mihai Eminescu, nr. 90, et. 3, ap. 8, București, sector 2, cod de identificare fiscală 13136455 ("Fundația LEADERS", "noi") prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Notă de Informare”) este să detalieze modul în care Fundația LEADERS prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul organizării și participării la evenimentul online.

 3.1 Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile de prelucrare și temeiurile de prelucrare

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă, adresă de e-mail, sex, număr de telefon, data nașterii, seria si nr. CI, imagine, voce, datele din declarația de Consimțământ și orice alte informații menționate de participant.

Scopul prelucrării:

 • Contactarea participanților în legătură cu participarea la evenimentul online;
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online prin publicarea ulterioară a fotografiilor participanților pe rețelele de socializare / alte medii (inclusiv site);
 • Promovarea ulterioară a evenimentului online prin tag-uirea participanților în fotografiile publicate pe rețelele de socializare;
 • Fotografierea participanților la evenimentul online;
 • Transmiterea fotografiilor către participanți;
 • Transmiterea de informații de partenerii Fundației Leaders către participanți;
 • Efectuarea înregistrării ca participant la evenimentul online;
 • Înregistrarea video a evenimentului online;
 • Promovarea evenimentului online prin tag-uirea participanților în înregistrările video publicate / transmise pe rețelele de socializare;
 • Promovarea evenimentului online prin publicarea / transmiterea live a înregistrării video pe rețelele de socializare / alte medii;
 • Trimiterea de mesaje comerciale în scopul promovării evenimentelor următoare;
 • Solicitarea și analizarea opiniilor participanților în scopul îmbunătățirii evenimentelor.

Temeiul legal: Vom prelucra aceste date în baza consimțământului dumneavoastră acordat în condițiile art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD și pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract conform art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD.

 3.2 Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Notă de Informare.

3.3 Despre temeiurile legale

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Notă de Informare.

3.4 Sursa Datelor cu Caracter Personal

Sursa Datelor cu Caracter Personal este participantul la eveniment.

3.5 Prelucrarea automată a Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD. 

3.6 Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare, datele fiind stocate conform perioadelor necesare realizării operațiunilor, în măsura în care nu vă retrageți consimțământul înainte de expirarea acestor perioade.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

3.7 Transferul Datelor cu Caracter Personal

Putem transfera Datele cu Caracter Personal colaboratorilor, în măsura în care acest lucru este necesar.

Acești destinatari pot fi situați în Uniunea Europeana și/sau în Spațiul Economic European, precum și în afara acestora, inclusiv în țări care nu sunt recunoscute ca asigurând un nivel adecvat de protecție, caz în care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectuează doar dacă există garanții adecvate, în conformitate cu legea aplicabilă (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană). Puteți solicita o listă de destinatari din țări terțe, precum și o copie a dispozițiilor convenite care asigură un nivel adecvat de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

3.8 Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate.

3.9 Drepturile privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că Datele dumneavoastră cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare și dreptul la ștergere: Aveți posibilitatea de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor tale cu Caracter Personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

Restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, puteți solicita să restricționăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, aveți dreptul la furnizarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și aveți dreptul de a solicita transmiterea acestora altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim sau pentru a vă trimite mesaje comerciale, aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. În caz de opoziție nejustificată, Fundația LEADERS este îndreptățit să prelucreze în continuare Datele cu Caracter Personal.

Revocarea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, puteți revoca oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere înaintea Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal. Detalii contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania; e-mail: [email protected].

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

3.10 Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: [email protected].

 

  , în calitate de participant la proiectul Exploratori de viitor Etapa 1, cu domiciliul în ., adresa , jud./sector CNP , seria CI , nr. , e-mail  

Am luat cunoștință, am citit și am înțeles conținutul

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Signature Certificate
Document name: Regulament Exploratori de viitor - Etapa 1
lock iconUnique Document ID: c73bab4423100d49fb6e09e6d82dbbc58f893e48
Timestamp Audit
July 12, 2021 11:55 am EESTRegulament Exploratori de viitor - Etapa 1 Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 92.83.50.104