Fundatia LEADERS

Regulament de participare la Energie pentru viitor


 1. Drepturile şi obligaţiile părţilor:
  • Participantul are următoarele drepturi:
 • Să aibă acces la resursele Evenimentului conform prezentării.
 • Să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie, materialele de curs;
  • Participantul are următoarele obligaţii:
 • Să frecventeze Evenimentul pe întreaga perioadă;  
 • Să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de colegi, angajaţi şi formatori a Fundația LEADERS;
 • Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul Evenimentului, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;
 • Să nu înregistreze activităţile cuprinse în cadrul Evenimentului prin orice mijloace tehnice audio-video;
 • Să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul Evenimentului. Să despăgubească Fundația LEADERS pentru eventualele daune produse;
 • Este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării Evenimentului;
 • Să accepte înregistrarea (poze, film, online, offline) activităţilor cuprinse în cadrul Evenimentului de către Fundația LEADERS sau de catre colaboratorii săi, în scop didactic, marketing, PR.
  • Fundația LEADERS are următoarele drepturi:
 • Să stabilească şi să comunice programul de desfăşurare a cursurilor;
 • LEADERS își rezervă dreptul, ca în situații neprevăzute și independente de voința sa, de a face modificări în ceea ce privește lectorii, perioada și locația de desfășurare sau de a anula organizarea cursului, dacă situația o cere.
  • Fundația LEADERS are următoarele obligaţii:
 • Să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţilor;
 • Angajaţii şi formatorii contractați de Fundația LEADERS să manifeste comportament civic, consideraţie şi respect faţă de Participant(/ţi).
 1. Confidenţialitate
  • Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul Evenimentului sunt confidenţiale şi se poate face doar între Părţi.
 2. Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal - “GDPR”

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, vă  informăm după cum urmează:

 • Scopul prelucrării:
 • Pentru a face demersuri în vederea participării dvs la Programul „Title Your Career” și pentru îndeplinirea anumitor obligații legale, inclusiv pentru scop de securitate în spațiile comune sau exterioare clădirilor în care Fundația își desfășoară activitatea sau, după caz, exercitarea unor drepturi specifice în strictă legătură calitatea de participant la „Title Your Career”, datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate de către Fundația LEADERS. Cu toate acestea, colectarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se va face cu respectarea garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dvs, în condițiile GDPR.
 • Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
 • Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopul menționat mai sus. În special, Fundația LEADERS va prelucra datele dvs. obișnuite cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente puse la dispoziție de participant Fundației LEADERS, inclusiv numele și prenume, codul numeric personal, cetățenia, contul IBAN, adresă de domiciliu, starea civilă, alte calități relevante, data și locul nașterii, imaginea dvs în cadrul unor fotografii de grup pentru participări conferințe/workshopuri/evenimente organizate în scopul desfășurării activității. De asemenea vor fi prelucrate și alte date ce rezultă din relația de contractuală și anume: adresa de e-mail, nivelul de studii în conformitate cu procedurile interne.
 • Fundația LEADERS nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile, cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor sau, după caz, al exercitării unor drepturi specifice ale Fundației LEADERS sau ale persoanei vizate în domeniul securitătii sociale și protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă (ex: date cunoscute din certificatele medicale prezentate de dvs., din certificate de invaliditate, înștiințările privind starea de graviditate) sau, după caz, în baza consimțământului dvs.
 • Furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că, fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare, Fundația LEADERS nu va putea să gestioneze participarea dvs. la „Title Your Career”.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către autorități de stat (inclusiv ANAF, Inspectoratul Teritorial de Muncă, instanțe, parchet, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanți, avocați, experți, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate de dvs. în calitate de angajat, societăți de arhivare, hoteluri, agenții de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training și evaluare a performanței, platforme de recrutare) și alți destinatari împuterniciți expres de către Fundația LEADERS, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucră
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate pentru încheierea și executarea contractului individual de muncă vor fi reținute în baza de date a Fundației LEADERS pe perioada de timp în care dvs sunteți în relații contractuale, la care se va adaugă perioada de timp în care datele trebuie arhivate.
 • Începând cu 25 mai 2018 drepturile pe care le aveți în baza prevederilor GDPR sunt următoarele: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiții (spre ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea către dvs. a datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimtămantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile în care v-ați exprimat acest consimțămâ De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

, în calitate de participant la la Programul „Energie pentru viitor”, cu domiciliul în , adresa , jud./sector CNP , seria CI , nr. ., e-mail  

 

Am luat cunoștință, am citit și am înțeles conținutul

Data:

Semnătura Participant / Părinte:

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Fundatia Leaders
Signed On: August 22, 2020


Signature Certificate
Document name: Regulament de participare la Energie pentru viitor
lock iconUnique Document ID: 49c15504abd679a7cdd12c65a5a295235591dba6
Timestamp Audit
May 4, 2020 11:09 pm EETRegulament de participare la Energie pentru viitor Uploaded by Fundatia Leaders - [email protected] IP 78.96.196.13
May 4, 2020 11:18 pm EETAlexandra Timpau - [email protected] added by Fundatia Leaders - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 78.96.196.13
May 4, 2020 11:46 pm EETAlexandra Timpau - [email protected] added by Fundatia Leaders - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 78.96.196.13
August 22, 2020 5:09 pm EETAlexandra Timpau - [email protected] added by Fundatia Leaders - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 78.96.196.13