Regulament de participare la „The next generation of innovators” (”Proiectul”/”Evenimentul”)

Drepturile şi obligaţiile părţilor:

  1. Participantul are următoarele drepturi:

2 Participantul are următoarele obligaţii:

3 Fundația LEADERS are următoarele drepturi:

4 Fundația LEADERS are următoarele obligaţii:

2. Confidenţialitate
2.1 Schimbul de informaţii care derivă din organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul Evenimentului sunt confidenţiale şi se poate face doar între Părţi.

3. Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal – “GDPR”

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, vă  informăm după cum urmează:

3.1 Scopul prelucrării:
§ Pentru a face demersuri în vederea participării dvs la Programul „The next generation of innovators” și pentru îndeplinirea anumitor obligații legale, inclusiv pentru scop de securitate în spațiile comune sau exterioare clădirilor în care Fundația își desfășoară activitatea sau, după caz, exercitarea unor drepturi specifice în strictă legătură calitated de participant la „The next generation of innovators”, datele dumneavoastră personale vor fi colectate și prelucrate de către  Fundația LEADERS. Cu toate acestea, colectarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal se va face cu respectarea garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dvs, în condițiile GDPR.

3.2 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
§ Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopul menționat mai sus. În special, Fundația LEADERS va prelucra datele dvs. obișnuite cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la cele de pe copia actului de identitate sau de pe alte documente puse la dispoziție de participant Fundației LEADERS, inclusiv numele și prenume, codul numeric personal, cetățenia,, adresă de domiciliu, starea civilă, alte calități relevante, data și locul nașterii, imaginea dvs în cadrul unor fotografii de grup pentru participări conferințe/workshopuri/evenimente organizate în scopul desfășurării activității. De asemenea vor fi prelucrate și alte date ce rezultă din relația de contractuală și anume: adresa de e-mail, nivelul de studii în conformitate cu procedurile interne.

3.3. Fundația LEADERS nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile, cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor sau, după caz, al exercitării unor drepturi specifice ale Fundației LEADERS sau ale persoanei vizate în domeniul securitătii sociale și protecției sociale, în conformitate cu legislația aplicabilă (ex: date cunoscute din certificatele medicale prezentate de dvs., din certificate de invaliditate, înștiințările privind starea de graviditate) sau, după caz, în baza consimțământului dvs.

3.4. Furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că, fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare, Fundația LEADERS nu va putea să gestioneze participarea dvs. la „The next generation of innovators”.

3.5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către autorități de stat (inclusiv ANAF, Inspectoratul Teritorial de Muncă, instanțe, parchet, autorități fiscale), furnizori de servicii (inclusiv consultanți, avocați, experți, dezvoltatori de servicii IT, administratori platforme IT / softuri utilizate de dvs. în calitate de angajat, societăți de arhivare, hoteluri, agenții de turism, organizatori de evenimente, furnizori de programe de training și evaluare a performanței, platforme de recrutare) și alți destinatari împuterniciți expres de către Fundația LEADERS, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

3.6. Începând cu 25 mai 2018 drepturile pe care le aveți în baza prevederilor GDPR sunt următoarele: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiții (spre ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau ștergere sau restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea către dvs. a datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimtămantul
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile în care v-ați exprimat acest consimțământ. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.